24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesi kapsamında kesinleşen sınav sonuçlarına istinaden "Sürekli İşçi" kadrosuna atama yapılabilmesi için ekte sunulan belgelerin ve formların eksiksiz olarak doldurularak 10/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar EBYS-Evrak Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ek:
1- Dilekçe
2- Aile Durum Bildirimi
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (ön ve arka yüzü tek sayfada görülecek şekilde)
4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da aslı gibidir onaylı örneği (aslı gibidir görevli olduğunuz birimlerin yetkililerine yaptırabilirsiniz.)
5- Mal Bildirim Formu (formun önyüzü ve arka yüzü tek nüsha olacak şekilde doldurulacak ve kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
6- Fotoğraf 6 adet  (son 6 ayda çekilmiş)
7- Askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)
8-Sabıka Kaydı Belgesi (E-Devletten alınabilir)
9- İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
10- Sağlık Beyanı (Örnek İçin tıklayınız)
11- Sulh Sözleşmesi (Örnek-4)
12- Mahkeme onaylı feragat dilekçesi (Örnek-2)
13- İcra Müdürlüğü onaylı feragat dilekçesi (Örnek-3) ya da İcra Müdürlüğünden onaylı dosya kapama kararı (Sadece Üniversitemiz aleyhine olanlar için)
14- Feragat Gerektirmeyenler İçin Dilekçe (Kurumumuz veya diğer kamu kurumları ile ilgili herhangi bir davası ve icrası bulunmayanların doldurması gereken dilekçe) Bu dilekçeyi verenler Örnek -2 ve Örnek - 3 Formu doldurmayacaktır.
 

 

Not: Bu duyuru ilgililere tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 07/05/2019